Adatkezelési irányelv és tájékoztató
a „Véradás App” működése során végzett adatkezelésről

 

1. Általános rendelkezések

A Magyar Vöröskereszt (a továbbiakban: adatkezelő) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a
továbbiakban: Ekfertv.) előírt keretek között az alábbiak szerint tájékoztatást nyújt az Adatkezelő által működtetett „Véradás App”
(a továbbiakban: applikáció) elnevezésű applikáció működése során végzett adatkezelésről.
Az adatkezelő elkötelezett a felhasználó személyes adatainak védelme mellett, kiemelten fontosnak tartja az információs
önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
Az Adatkezelési irányelv és tájékoztató kiterjed minden az applikációt letöltő és regisztrált felhasználó személyre. Az applikáció
Android és iOS operációs rendszer alapon működő mobil eszközre mindenki számára elérhető, ingyenesen letölthető és
használható.

2. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

  • Név: Magyar Vöröskereszt
  • Cím: 1051 Budapest, Arany János u. 3.
  • Nyilvántartási szám: 01-02-0005525
  • Képviselő: Kardos István Tamás főigazgató

3. Az applikáció rövid leírása

A veradas.hu hírei jelennek meg rajta. Véradási helyszíneket és időpontokat lehet keresni város, saját tartózkodási hely és dátum
alapján. Véradásra lehet jelentkezni, amelyről értesítést küld a felhasználó számára a véradás előtt egy nappal az applikáció. Be
lehet állítani, hogy kapjon értesítést, ha az utolsó véradás óta eltelt 55 nap, hogy mehet újra véradásra. Ezeket az értesítéseket
ki lehet kapcsolni. Korábbi véradási időpontokat is meg lehet adni és van egy kis teszt melynek kitöltése alapján az applikáció
tájékoztatja, hogy mehet vagy nem mehet vért adni. A felhasználó helymeghatározó adatait akkor sem tárolja, ha felhasználó ezt
a funkciót a mobileszközén bekapcsolja. Az applikáció letöltése után felhasználónak regisztrálni kell, utána használhatja az
applikációt.

4. Az applikáción kezelt adatok köre

Adatkezelés célja
Az applikáció szolgáltatásainak felhasználó általi igénybevétele, a felhasználó számára üzenetek, információk közvetítése az
adatkezelő által.
A kezelt adatok köre
A szolgáltatás igénybevétele érdekében szükséges, hogy a felhasználó az adatkezelő számára bizonyos személyes adatait megadja. Ezen adatokat az adatkezelő bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag csak az adott szolgáltatás nyújtása, az applikáció működése érdekében kezeli.
Az alábbi adatokat kezeljük
– felhasználó telefonszáma
– felhasználó ID azonosítója
– felhasználó neme
Adatkezelés jogalapja
Az applikáció letöltése, illetve a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes, a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján.
Ennek hiányában az applikáció funkciója nem használható. A felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor korlátozás nélkül
visszavonhatja.
Adatkezelés időtartama
Adatkezelő a személyes adatokat a regisztráció fennállása alatt kezeli.
A felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a letöltést önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre. A
megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó felhasználó felel. E felelősség-vállalásra tekintettel a megadott
adatok tartalmának bármely valótlanságáért az adatkezelőt felelősség nem terheli.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Adatkezelő az applikációhoz kapcsolódó személyes adatok kezeléséhez informatikai szolgáltatót (adatfeldolgozót) vesz igénybe
az alábbiak szerint.
Adatfeldolgozó megnevezése: GOVERN-SOFT Kft.
Adatfeldolgozó címe: 7030 Paks, Váci Mihály utca 3. fsz/2.
Adatfeldolgozói feladat leírása: „Véradás App” applikáció informatikai működtetése, üzemeltetése és fejlesztése
Az applikáció regisztrációjánál megadott személyes adatokhoz, az adatkezelő munkatársai, az adatkezelővel munkavégzésre
irányuló jogviszonyban álló személyek, valamint az előbbiekben megnevezett adatfeldolgozó munkatársai férhetnek hozzá. Ezt
jogosultságkezeléssel és titoktartási kötelezettséggel biztosítjuk.
Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban
az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól egy hatósági vizsgálat, amely
esetén az eljáró hatóság hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez
az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

6. Az applikációt használó személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai

Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet, adataiban történő változást bármikor bejelentheti.
Felhasználó a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az applikáció törlése a
hozzájárulás visszavonását jelenti.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő a személyes adatokat az adatfeldolgozó üzemeltetési szerződésében megkövetelt adatbiztonsági intézkedések
betartásával és betartatásával, az adatfeldolgozó által biztosított szerveren tárolja.

8. Panaszkezelés és jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2013. V. évi tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt
gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) segítségét is. Adatkezelő felé az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen
észrevételt az alábbi postai címen tehet meg: 1051 Budapest, Arany János u. 3.
Adatkezelő a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott ideje lejárt, azt a bíróság vagy más hatóság elrendelte.
Az applikáció harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linke(ke)t is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon
található tartalom nem áll az adatkezelő befolyása alatt, így azokért semminemű felelősséget nem vállal.
Amennyiben az adatkezelési irányelvet és tájékoztatót nem áll módjában teljeskörűen elfogadni, vagy azzal kapcsolatban
bármilyen fenntartással él, kérjük az applikációt ne töltse le, illetőleg törölje azt!